Chuyển tới nội dung

Chương trình Đào tạo trình độ Đại học Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021

02.08.2021

Chương trình Đào tạo trình độ Đại học Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-TĐHHN, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tệp tin đính kèm: